Start
O nas
Kontakt
Nasze programy
Cennik
Download
Pomoc techniczna
Oferta specjalna
Jak kupić
A-Term Secure
A-Term SSL
A-Term PRO
A-Term Enterprise
A-Term
A-Term Mainframe
A-Term DOS
JT-FtpSrv
JT-Ftp
FTPBatch

Zarządzanie produkcją
Drukarz Etykiet
PC Audytor
                                           
Pomoc techniczna
Jak zautomatyzować proces wyboru certyfikatu użytkownika końcowego podczas nawiązywania połączenia z serwerem SSL?
Jeżeli serwer jest skonfigurowany tak, że po nawiązaniu połączenia żąda wskazania konkretnego certyfikatu, wówczas A-Term SSL wyświeli listę dostępnych certyfikatów z Magazynu Windows, które mogą być wykorzystane do autentykacji.

Użytkownik końcowy musi wskazać konkretny certyfikat i wcisnąć klawisz OK (podobnie zachowuje się Internet Explorer firmy Microsoft).

Aby A-Term SSL nie wyświetlał okienka podczas łączenia, certyfikat można wskazać w konfiguracji - pole Konfiguracja | Połączenie | Certyfikat.
Jeżeli zostanie zaznaczone pole 'Certyfikat', to można podać konkretny certyfikat - nie pojawi się w takim przypadku okienko z prośbą o wybór certyfikatu, a zostanie wykorzystany wskazany certyfikat.
Podczas logowania otrzymałem komunikat "Klucz publiczny został odrzucony przez serwer lub podano błędną nazwę użytkownika".
W przypadku takiej sytuacji upewnij się, że nazwa użytkownika została poprawnie wpisana w okno "Uwierzytelnianie za pomocą kluczy".

Jeżeli nazwa użytkownika została wprowadzona poprawnie, a sytuacja nadal się powtarza, to najprawdopodobniej klucz publiczny, wygenerowany przez urządzenie PKCS#11 lub Emulator Terminala A-Term Secure, nie został wcześniej umieszczony na serwerze.

Klucz publiczny powinien być dopisany na koniec pliku authorized_keys który znajduje się na serwerze w katalogu domowym użytkownika w folderze .ssh.
np.:/home/user/.ssh/authorized_keys

Jednym ze sposobów dopisania klucza publicznego do pliku authorized_keys jest zalogowanie się na serwer przy użyciu metody autentykacji na hasło. Po zalogowaniu w menu Konfiguracja | SSH wybieramy urządzenia PKCS#11 (aby opcja ta była dostępne urządzenie PKCS#11 musi być wcześniej skonfigurowane w Konfiguracja| SSH| Urządzenia PKCS#11)lub klucze prywatne.

W przypadku:
 • Urządzenia PKCS#11: należy najpierw wcisnąć przycisk Zaawansowane, wybrać odpowiedni klucz i nacisnąć Wyślij.
 • Kluczy prywatnych: zaznaczamy odpowiedni klucz i używamy opcji Wyślij.
Jak połączyć się z serwerem używając urządzenia PKCS#11
Wybranie opcji Konfiguracja | Połączenie spowoduje wyświetlenie okna z opcjami połączenia. Jako rodzaj połączenia wybieramy ssh1 lub ssh2. Poniżej umieszczamy nazwę Domyślnego serwera. Metodę autentykacji ustawiamy na urządzenie PKCS#11 (aby opcja ta była dostępna urządzenie PKCS#11 musi być wcześniej skonfigurowane w Konfiguracja| SSH| Urządzenia PKCS#11). Na koniec wybieramy dostawcę urządzenia PKCS#11.
Po wszystkich tych operacjach wciskamy przycisk Połącz.

W tym momencie ukaże się okno w którym należy wpisać nazwę użytkownika i PIN urządzenia PKCS#11.
Jak zarządzać kluczami RSA zapisanymi na urządzeniu PKCS#11
Wybranie opcji Konfiguracja | SSH | Urządzenia PKCS#11 | Zaawansowane spowoduje wyświetlenie okna zawierającego wszystkie urządzenia PKCS#11 podłączone do komputera (w ramach wybranego dostawcy). Możemy tutaj zarządzać kluczami RSA znajdującymi się na urządzeniach PKCS#11.

Dostępne opcje:
 • Generuj: wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie formatki, na której podajemy rozmiar oraz nazwę klucza RSA oraz PIN do urządzenia PKCS#11; po zalogowaniu generowany jest nowy klucz RSA o podanych parametrach.
 • Usuń: po zalogowaniu usuwa wybrany klucz RSA z urządzenia PKCS#11.
 • Wyślij: wysyła wybrany klucz do serwera ssh2 (za pomocą bezpiecznego protokołu SFTP); umieszcza go w katalogu użytkownika w pliku ./ssh/authorized_keys; jeśli plik lub katalog nie istnieje – tworzony jest automatycznie.
 • Zapisz: zapisuje wybrany klucz publiczny RSA do pliku tekstowego w formacie stosowanym przez serwery ssh2.
 • Odśwież: wybranie tej opcji powoduje ponowne odczytanie wszystkich urządzeń PKCS#11 podłączonych do komputera.
 • Zamknij: zamyka okno ustawień zaawansowanych.
W jaki sposób skorzystać z kluczy RSA zapisanych na urządzeniach obsługujących standard PKCS#11?
Emulator terminala A-Term można skonfigurować w ten sposób, aby autentykacja użytkownika do serwera ssh prowadzona była za pomocą kluczy RSA umieszczonych w urządzeniach obsługujących standard PKCS#11.

Po wybraniu opcji Konfiguracja | SSH | Urządzenia PKCS#11 otwiera się okno, z poziomu którego możemy zarządzać dostawcami urządzeń.

Dostępne opcje:
 • Dodaj: wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie okna dialogowego umożliwiającego wskazanie ścieżki do biblioteki dynamicznej obsługującej standard PKCS#11 - wybrana biblioteka zostanie dopisana do listy dostawców.
 • Usuń: usuwa bibliotekę z listy dostawców urządzeń PKCS#11.
 • Zaawansowane: wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie okna zawierającego wszystkie urządzenia PKCS#11 podłączone do komputera (w ramach wybranego dostawcy). Możemy tutaj zarządzać kluczami RSA znajdującymi się na urządzeniach PKCS#11.
Na niektórych komputerach pracujących w systemie Windows 95 pojawia się błąd "Plik INSTALL.EXE połączony jest z brakującym eksportem OLEAUT32.DLL: VarNot" podczas instalowania emulatora terminala A-Term.
Rozwiązaniem jest zainstalowanie Service Pack'a do Windows 95, który można znaleźć pod adresem: http://www.microsoft.com/com/dcom/dcom95/dcom1_3.asp. Emulator do pracy wymaga również biblioteki comctl32.dll w wersji co najmniej 4.7, którą można pobrać ze strony: http://www.microsoft.com/downloads.
Dlaczego podczas pracy przez port szeregowy RS, po rozłączeniu i ponownym połączeniu nie pojawia się login?
Podczas pracy po łączu RS, po rozłączeniu od strony terminala, UNIX nie przerywa sesji. Po ponownym połączeniu użytkownik znajduje się w tym samym miejscu aplikacji, gdzie nastąpiło rozłączenie. Wniosek: przed rozłączeniem (wyjściem z emulatora terminala) należy zakończyć aplikację UNIXową i wylogować się z systemu.
Dlaczego nie włącza się automatycznie konwersja klawiszy dla Magica przy jego uruchomieniu?
Należy sprawdzić poprawność ustawień poleceń init_command i restore_command w pliku definicji określonego terminala w Magicu (katalog %MagicHome%/terminals/_typ_terminala.hdr). W pliku tym znajdują się pozycje init_command i restore_command, które należy wypełnić w poniższy sposób.
· init_command    = "\E[=11;12C" sekwencja ta wysyłana jest do terminala po uruchomieniu aplikacji Magica. Terminal przełącza mapowanie klawiatury.
· restore_command = "\E[37;40m\E[=12;12C" sekwencja ta wysyłana jest do terminala po zakończeniu działania aplikacji Magica. Terminal przełącza mapowanie klawiwatury.

W emulatorze terminala A-Term należy zaznaczyć opcję  Konfiguracja->Magic->Automatyczne przełączanie konwersji klawiszy.

 

Czemu w edytorze vi, przy skrolowaniu ekranu kolejne linie wyświetlane są w ostatnim wierszu, a ekran się nie przewija?
Należy sprawdzić zgodność ustawień ilości wyświetlanych wierszy na ekranie w emulatorze (opcja  Konfiguracja->Emulacja->24 linie).
Dlaczego czasem po wejściu do Eksploratora Windows emulator terminala traci ustawienia rozmiaru czcionki?
Problem ten występuje z niektórymi wersjami Windows 95 i dotyczy tylko czcionki Terminal. Rozwiązaniem jest zainstalowanie dodatkowej czcionki Terminal np. z Windows 3.11 (dosapp.fon, 8514oem.fon, vgaoem.fon).
Czemu na ekranie nie są wyświetlane polskie znaki i ramki?
Należy sprawdzić standard konwersji czcionki w konfiguracji, pamiętając o tym, że standardowe czcionki Windows 95 są kodowane w stronie kodowej 852. Jeśli w systemie UNIX aplikacja korzysta z innego standardu kodowania, należy wybrać odpowiedni plik konwersji. Jeśli pliku nie ma, można go stworzyć w sposób podany w instrukcji obsługi.
Dlaczego w systemie UNIX nie ma polskich znaków?
Należy sprawdzić standard konwersji znaków ascii wysyłanych do UNIXa. Windows 95 (wersja Polska) wysyła znaki w stronie kodowej 1250 i należy dokonać ich konwersji na odpowiednią stronę kodową, wykorzystywaną w aplikacji w systemie UNIX. W tym celu należy wybrać odpowiedni plik konwersji. Jeśli pliku nie ma, można go stworzyć w sposób podany w instrukcji obsługi.
Czemu nie działa podłączenie terminala do UNIXa za pomocą łącza RS?
Problem zapewne tkwi w ustawieniach portów szeregowych po stronie hosta i terminala lub w wykorzystywanym kablu. Do poprawnego działania wystarczy trzyżyłowy kabel RS ze standardowymi mostkami. W UNIXie należy skonfigurować odpowiedni tty, ustawiając odpowiednie parametry w plikach konfiguracyjnych ( /etc/gettydefs, /etc/inittab). Po stronie emulatora terminala należy wybrane parametry wpisać  w konfiguracji portu szeregowego ( Konfiguracja->Połączenie->Sposób połączenia->Port szeregowy->Ustawienia.
Czemu w emulatorze terminala uruchomionym pod Windows 3.11 nie widać ramek i polskich znaków w przypadku czcionek TrueType?
W Windows 3.11 czcionki TrueType są czcionkami ANSI i nie zawierają ramek. Polskie znaki są kodowane w stronie kodowej 1250. Jedynie czcionka bitmapowa Terminal jest standardu OEM i zawiera ramki oraz polskie znaki w stronie kodowej 852.
Czemu nie działa drukowanie lokalne?
Standardowy terminal ANSI nie wspiera drukowania lokalnego (drukarka przyłączona do terminala). W systemie SCO UNIX drukowanie lokalne może być zrealizowane za pomocą polecenia lprint. Aby było możliwe drukowanie z terminala A-Term, w pliku definicji terminali po stronie UNIXa (/etc/termcap), powinny być wpisane kody PN i PS. Procedura jest opisana w opcji Pomocy ( Konfiguracja hosta Unix'owego).
Jeśli w systemie nie ma polecenia lprint, można posłużyć się skryptem  wydruk, umieszczonym na nośniku dystrybucyjnym. Parametrem wywołania skryptu jest nazwa pliku przeznaczonego do drukowania.
Dlaczego przy pracy emulatora ANSI ze SCO UNIXem, polecenie setcolor nie wyświetla kolorów, a program scosh nie zamalowuje właściwie tła w okienkach?
System SCO, z terminalem ANSI wymaga aby emulator terminala był ustawiony w tryb emulacji SCOANSI.
Copyright © 2013 JT-Soft.