Start
O nas
Kontakt
Nasze programy
Cennik
Download
Pomoc techniczna
Oferta specjalna
Jak kupić
A-Term Secure
A-Term SSL
A-Term PRO
A-Term Enterprise
A-Term
A-Term Mainframe
A-Term DOS
JT-FtpSrv
JT-Ftp
FTPBatch

Zarządzanie produkcją
Drukarz Etykiet
PC Audytor
                                           
Klient FTP JT-Ftp
Image
Wersja: 2.0
Z dnia: 2012-05-09
Wielkość: 4,8 MB
Licencja: Shareware
Środowisko: Windows 7, Vista, XP, 2003, 2000, NT, Me, 98, 95


Zrzuty z ekranu
Ostatnie zmiany
Cennik

ftpclient.exe
ftpclient.zip

Cechy programu
 • intuicyjny, dwupanelowy interfejs,
 • prosty i przejrzysty sposób konfiguracji,
 • transfer plikw za pomoc? protoko?w FTP i SFTP,
 • parametry po??czenia SSH:
 • Metoda autentykacji: przez has?o, klucz publiczny-plik, klucz publiczny-urz?dzenie PKCS#11, keyboard-interactive, GSSAPI-Kerberos
 • Algorytm wymiany klucza: diffie-hellman-group1-sha1, diffie-hellman-group14-sha1,
 • Algorytm szyfruj?cy: aes128-cbc, aes192-cbc, aes256-cbc, 3des-cbc, Blowfish-cbc, twofish128-cbc, twofish192-cbc, twofish256-cbc,
 • Algorytm haszuj?cy: hmac-sha1, hmac-md5, hmac-md5-96, hmac-sha1-96,
 • Wsparcie dost?pu za pomoc? kart chipowych, tokenw usb i innych urz?dze? wspieraj?cych standard PKCS#11.
 • startowa formatka wyboru po??czenia,
 • mo?liwo?? skonfigurowania wielu profilów po??cze?,
 • automatyzacja procesu logowania,
 • wspó?praca z serwerami klasy mainframe,
 • mo?liwo?? konwersji nazw przesy?anych plików,
 • przypisanie typom plików domy?lnych trybów przesy?ania,
 • wy?wietlanie informacji o post?pie wykonywania operacji,
 • wbudowana obs?uga skryptów,
 • logowanie wykonywanych operacji.
 •  
  Opis
  Aby pobra? pliki udost?pnione w internecie/intranecie konieczne jest nierzadko skorzystanie z protoko?u ftp. Tekstowy interfejs klienta FTP nie jest jednak wygodny w obs?udze. Aplikacja JT-FTP oferuje u?ytkownikowi mo?liwo?? u?ywania protoko?u ftp bez znajomo?ci jego komend. Jest to mo?liwe dzi?ki zastosowaniu intuicyjnego w obs?udze dwupanelowego, graficznego interfejsu. W lewym panelu wy?wietlane s? lokalne pliki, w prawym pliki dost?pne na serwerze ftp. Obs?uga kopiowania jest analogiczna do schematu stosowanego w Windows - mo?liwe jest korzystanie z komend Kopiuj/Wklej oraz mechanizmu Przeci?gnij i Upu??.

  W celu zapewnienia maksymalnego bezpiecze?stwa i integralno?ci danych, program wspiera protok? SFTP - bezpieczny, szyfrowany protok? przesy?ania plikw. Autentykacja u?ytkownika ko?cowego mo?e by? dokonana za pomoc? kluczy prywatnych/publicznych, protoko?u NTLM i mechanizmw Active Directory z wykorzystaniem protoko?u Kerberos.

  U?ytkownik ma mo?liwo?? zdefiniowania dowolnej ilo?ci profili po??cze? do ró?nych serwerów ftp. Proces logowania mo?e zosta? zautomatyzowany przez zapisanie nazwy i has?a u?ytkownika w danym profilu.

  Dzi?ki przyporz?dkowaniu typom plików sposobu przesy?ania (binarny, tekstowy, zapytaj), mo?liwe jest przesy?anie w jednej operacji plików binarnych i znakowych.

  Klient FTP pozwala na uruchamianie skryptów dzi?ki czemu mo?liwe jest zautomatyzowanie najcz??ciej wykonywanych czynno?ci.
  Copyright © 2013 JT-Soft.