Start
O nas
Kontakt
Nasze programy
Cennik
Download
Pomoc techniczna
Oferta specjalna
Jak kupi?
A-Term Secure
A-Term SSL
A-Term PRO
A-Term Enterprise
A-Term
A-Term Mainframe
A-Term DOS
JT-FtpSrv
JT-Ftp
FTPBatch

Zarz?dzanie produkcj?
Drukarz Etykiet
PC Audytor
                                           
Ostatnie zmiany w A-Term
  Wersja: 3.8z dnia: 2011-04-28
   
 • W wersji 3.8 zosta?y dodane nast?puj?ce funkcje:
 •  
  • Dodano sygna? resetuj?cy routery Cisco (break key sequence).
   Skrót klawiaturowy Control + Break (Pause) wysy?a sygna? przez po??czenie szeregowe.
   Funkcjonalno?? ta rozwi?zuje problem z odzyskiwaniem has?a w routerach Cisco.
   Emulator terminala A-Term mo?e by? u?ywany jako Cisco Serial Console Terminal.
  • Poprawiono mapowanie skrótu klawiaturowego Ctrl + Break (Pause).
  • Dodano mo?liwo?? u?ywania zmiennych ?rodowiskowych systemu Windows w opcji Konfiguracja | Po??czenie | Logowanie | Wy?lij.
   Przyk?ad: mo?na u?y? zmiennej %USERNAME% do wys?ania nazwy aktualnie zalogowanego u?ytkownika.
  • Wy?wietlanie na pasku statusu rozszerzonych informacji na temat po??czenia szeregowego (numer portu i parametry transmisji).
  • Dodano mo?liwo?? ignorowania b??dów TCP/IP podczas ponownego nawi?zywania po??czenia.
   Opcja Konfiguracja | Po??czenie | Ustawienia | ??cz ponownie po roz??czeniu nie dzia?a w przypadku, kiedy pojawia?y si? komunikaty o b??dach.
   Aby komunikaty nie by?y wy?wietlane, nale?y doda? nast?puj?cy wpis do pliku konfiguracyjnego (*.at):
   RECONNECT_IGNOREERROR=1
   Aby skonfigurowa? ilo?? prób po??cze? nale?y doda? nast?puj?cy wpis:
   RECONNECT_COUNT=0 (0 - bez ograniczenia, domy?ln? warto?ci? jest 3, maksymaln? warto?ci? jest 30000).

   Wersja: 3.7z dnia: 2010-11-19
    
  • W wersji 3.7 zosta?y dodane nast?puj?ce funkcje:
  •  
   • Dodanie obs?ugi tekstowego zapisu sesji.
    Dane przychodz?ce z systemu zdalnego mog? by? zapisane z pomini?ciem znaków steruj?cych poszczególnych programów (np. nie s? zapisywane informacje takie jak napis --More -- pojawiaj?cy si? na dole ekranu).
   • Rozszerzenie funkcjonalno?ci obs?ugi po??cze? dokonywanych za pomoc? portu szeregowego RS232.
    • Zwi?kszenie ilo?ci obs?ugiwanych urz?dze? do szesnastu.
    • Dodanie dodatkowych szybko?ci transmisji.
   • Poprawienie procedur rysowania znaków blokowych w emulacji Wyse60 dla strony kodowej UTF-8.
   • Modernizacja obs?ugi skrótów internetowych wy?wietlanych na ekranie terminala.
   • Naprawienie b??dnego zachowania kursora w emulacjach xterm i VT.
    W niektórych przypadkach, podczas wstawiania nowej linii w edytorze vi nast?powa?o przek?amanie wygl?du ekranu.
   • Dodanie obs?ugi skrótu klawiaturowego: Lewy Alt + Spacja.
    Skrót otwiera standardowe okno systemu Windows zawieraj?ce menu skrótów aktywnego okna.
   • Poprawnie obs?ugi rozkazu pozwalaj?cego na zdaln? modyfikacj? sekwencji wysy?anych przez klawisze funkcyjne (DECUDK).

    Wersja: 3.6z dnia: 2009-11-12
     
   • W wersji 3.6 zosta?y dodane nast?puj?ce funkcje:
   •  
    • Dostosowanie do wymogów systemu Windows 7.
    • Dodanie obsługi 256 kolorów w emulacji xterm.
    • Rozszerzenie możliwości wydruku ekranu (Print Screen).
     • Podczas obsługi wydruku ekranu wykorzystywana jest zawartość pól: Wyślij przed wydrukiem oraz Uruchom po wydruku.
      Opcja ta może być wykorzystana np. do przesłania kodów sterujących lub dodania własnego nagłówka wydruku.
     • Dodano opcję Drukuj linię statusu ekranu.
    • Ulepszenie zabezpieczeń konfiguracji.
     • Dodanie opcji Blokuj zapis plików konfiguracyjnych. Pliki konfiguracyjne mogą mieć atrybut tylko do odczytu (readonly).
     • Dodanie opcji Wyłącz menu lokalne (nie wyświetlaj menu lokalnego).
    • Rozszerzenie funkcjonalności paska narzędziowego emulatora.
     • Dodanie klawiszy Połączenia (wyświetla listę skonfigurowanych połączeń) i PrtScr (drukuje zawartość ekranu).
     • Dodanie możliwości konfiguracji listy klawiszy wyświetlanych na pasku narzędziowym terminala.

     Wersja: 3.52z dnia: 2009-06-24
      
    • W wersji 3.52 zosta?y dodane nast?puj?ce funkcje:
    •  
     • Dodanie obs?ugi kolorowania pól w trybie Background dla emulacji wyse60.

     • Mo?liwo?? ustawienia domy?lnego rozmiaru ekranu innego ni? standardowy.

     • Poprawienie obs?ugi automatycznego wykonywania polece? (menu Konfiguracja | Logowanie).
      Je?eli pole Czekaj na ... b?dzie puste, to po nawi?zaniu po??czenia, zawarto?? pola Wy?lij zostanie wys?ana do hosta.

     • Dodanie strony kodowania polskich znaków diakrytycznych PROGEN.


      Wersja: 3.51z dnia: 2008-09-23
       
     • W wersji 3.51 zosta?y dodane nast?puj?ce funkcje:
     •  
      • Dostosowanie do wymaga? systemu Vista:
       • obs?uga systemu kontroli dost?pu u?ytkownika (UAC),
       • kontrola praw dost?pu do plików systemowych - rozdzielenie domy?lnych folderów na:
        • katalog zawieraj?cy binaria programu (dost?p tylko do odczytu),
        • katalogi poszczególnych u?ytkowników zawieraj?ce pliki konfiguracyjne (dost?p do odczytu i zapisu),
       • do poprawnego dzia?ania programu nie jest konieczne korzystanie z mechanizmów wirtualizacji.

      • Modernizacja wygl?du.
       W ?rodowisku XP i Vista program korzysta z domy?lnych kontrolek systemowych.
      • Dodanie obs?ugi czcionek programowych (Soft Character Sets).
       Kroje czcionek mog? by? za?adowane z hosta do emulatora.
      • Dodanie obs?ugi linków.
       Napisy zawieraj?ce adresy stron www, ftp, maile pojawiaj?ce sie na ekranie s? zaznaczane podkre?leniem. Klikni?cie powoduje uruchomienie aplikacji domyslnej.
      • Ukrywanie kursora myszy w trybie pe?noekranowym.
       Kursor myszy po kilku sekundach bezruchu znika, po poruszeniu pojawia si? ponownie.

       Wersja: 3.50z dnia: 2008-01-11
        
      • W wersji 3.50 zosta?y dodane nast?puj?ce funkcjonalno?ci:
      •  
       • Dodanie emulacji XTERM.
       • Dodanie obs?ugi dynamicznej zmiany ilo?ci kolumn i wierszy.

       • Zmiana modu?u automatycznego logowania.
        W obecnej wersji mo?na poda? w formie tabelarycznej dwa parametry – „czekaj na ?a?cuch znaków” i „wy?lij ?a?cuch znaków”.
        Przyk?ad: "login:", "root".
       • Dodanie opcji "Uruchom po po??czeniu".
        W obecnej wersji istnieje mo?liwo?? uruchomienia dowolnego programu, znajduj?cego si? w systemie u?ytkownika ko?cowego, po uzystkaniu po??czenia.
       • Dodano mo?liwo?? wpisania sekwencji inicjacjuj?cej modem.
       • Rezygnacja z odr?bnych czcionek dla trybów 80 i 132 kolumn.
        W tej wersji programu czcionki s? skalowane automatycznie.
       • Dodanie mo?liwo?ci skonfigurowania jako?ci wy?wietlania czcionki.
        Mo?liwe warto??i: Domy?lna - z systemu, Wyg?adzanie kraw?dzi, Bez wyg?adzania, Clear Type - od systemu Windows XP.
       • Drukarki – dodanie opcji „Wysu? stron? po wydruku”.
       • Dodanie opcji "Blokuj mo?liwo?? roz??czenia sesji".
        Po zaznaczeniu opcji terminal mo?na roz??czy? jedynie przez zako?czenie pracy z shell'em.
       • Dodanie opcji "Automatycznie kopiuj zaznaczenie do schowka".
        Je?eli opcja jest aktywna, to po zaznaczeniu fragmentu ekranu, zostanie on automatycznie skopiowany do schowka systemu Windows.

        Wersja: 3.41z dnia: 2006-09-26
         
       • Zmiany w module mapowa?.
       •  
        • Mapowanie klawiszy myszy.
         W wersji 3.41 dodano mo?liwo?? mapowania klawiszy myszy. Ka?dy z klawiszy lub kombinacj? klawiszy i modyfikatorów Shift, Ctrl lub Alt mo?emy zamapowa? na dowoln? sekwencj? znaków wysy?an? do hosta Unix.


        • Domy?lne mapowanie klawiszy w emulacji Linux.
         Zmieniono domy?lne mapowanie klawiszy Insert i Delete w emulacji Linux.

         Wersja: 3.402z dnia: 2006-05-16
          
        • Poprawki dotycz?ce drukowania
        •  Poprawiono konwersj? strumienia danych: w przypadku wydruku tekstowego dane nie s? konwertowane, a w przypadku wydruku graficznego konwertowane s? ze strony kodowej systemu zdalnego do Unikodu.

         Dodano mo?liwo?? wys?ania do drukarki przed wydrukiem zawarto?ci dowolnego pliku. Mo?liwa jest w ten sposób np. inicjalizacja drukarki i zmiana jej domy?lnej strony kodowej. Przyk?adowy plik (dla drukarek obs?uguj?cych PCL), który ustawia stron? kodow? Latin II - 852 mo?na pobra? tutaj.

         Dodano równie? opcj? ignorowania pustych stron przed wydrukiem.

          Wersja: 3.40z dnia: 2006-04-14
           
         • W nowej wersji zosta?y dodane nast?puj?ce funkcje:
         •  
          • Obs?uga Unikodu i zmiana modu?u konwersji
           W emulatorze terminala A-Term zosta?a dodana obs?uga Unikodu - mo?liwe jest wy?wietlenie ca?ego zakresu znaków wyst?puj?cych w standardzie utf8 i utf7. W nowej wersji dost?pne s? wszystkie strony kodowe skonfigurowane w systemie Windows. Mo?liwe jest równie? zdefiniowanie w?asnych stron kodowych. Wersja instalacyjna emulatora terminala A-Term zawiera polskie strony kodowe: Mazovia, ISO-8859-2, Latin II (DOS 852), POL1, CSK, Windows 1250.
          • Wieloj?zyczny interface programu
           Emulator terminala A-Term zosta? przet?umaczony na j?zyki: angielski i rosyjski. Zmiana bie??cego j?zyka dokonywana jest 'w locie' bez konieczno?ci ponownego uruchamiania programu.
          • Obs?uga nowych emulacji: vt220-8, vt320-8
          • Wydruk graficzny
           Strumie? danych trafiaj?cy do drukarki mo?e zosta? wys?any w formacie graficznym, z mo?liwo?ci? podania parametrów wydruku takich jak: rozmiar papieru, wielko?? marginesów itd.
          • Obs?uga wszystkich czcionek dost?pnych w Windows
           Uprzednie wersje emulatora wy?wietla?y znaki za pomoc? czcionek o sta?ej szeroko?ci - 'monospaced'. W nowej wersji obs?ugiwane s? wszystkie rodzaje czcionek. Poprawiono równie? obs?ug? skalowania czcionek - przy zmianie rozmiaru okna rozmiar czcionki zmieniany jest 'p?ynnie' a nie skokowo.
          • Tryb pe?noekranowy
          • Graficzne rysowanie ramek

           Wersja: 3.30z dnia: 2005-06-24
            
          • Do emulatora terminala A-Term dodano emulacj? vt320.

           • Wersja: 3.20z dnia: 2005-02-15
             
           • Dodano opcj? pozwalaj?c? zmieni? sposób zaznaczania ekranu.
           •  W konfiguracji terminala mo?liwe jest ustawienie sposobu zaznaczania tekstu znajduj?cego si? na ekranie za pomoc? myszy. Zaznaczanie tekstu mo?e by? dokonywane:
           • za pomoc? prostok?tnego bloku
           • , lub
           • przez zaznaczenie kolejnych linii tekstu.
           •  
           • Dodano emulacj? VT100.
           •  W emulatorze terminala A-Term zosta?a dodana kolejna emulacja: VT100.
             
           • Zmieniono sposób mapowania klawiatury.
           •  W emulatorze terminala A-Term zosta? zmieniony sposób mapowania klawiatury. Mapowanie sekwencji znaków odbywa si? w sposób wizualny, na rysunkach przedstawiaj?cych klawiatury PC i terminala.
             
           • Dodano nowe kroje czcionek.
           •  Do emulatora terminala A-Term zosta?y dodane cztery kroje czcionek bitmapowych, pozwalaj?ce na uzyskanie wysokiej ergonomii pracy. W czcionkach zosta?o dodane 'przekre?lone zero' dla odró?nienia od du?ej litery 'O'. Aby u?ytkowa? nowe czcionki nale?y w menu Konfiguracja | Czcionki wybra? czcionk? A-Term Font 1, A Term Font 2, A-Term Font 3 lub A-Term Font 4.

             Wersja: 3.171z dnia: 2004-06-04
              
            • Poprawiono wygl?d formatek przy du?ych rozdzielczo?ciach.
            •  Poprawiono wygl?d formatek przy ustawionym du?ym rozmiarze czcionki systemowej.
              
            • Zmieniono obs?ug? po??cze? szeregowych.
            •  W poprzednich wersjach w niektórych okoliczno?ciach pojawia? si? b??d polegaj?cy na zawieszaniu si? terminala w przypadku korzystania z po??czenia szeregowego i dokonywania wydruku na port szeregowy.
              
            • Poprawiono wydruk do portu szeregowego.
            •  W poprzednich wersjach móg? wyst?pi? b??d polegaj?cy na 'gubieniu' co drugiego wydruku przy wydrukach nast?puj?cych bezpo?rednio po sobie.
              
            • Poprawiono opcj? Reset terminala.
            •  W obecnej wersji, je?eli w trakcie drukowania lokalnego zostanie wybrana opcja Terminal | Reset terminala , to proces drukowania zostaje przerwany, a klawiatura zostaje odblokowana.

              Wersja: 3.17z dnia: 2004-02-11
               
             • Stworzono now? dokumentacj? w formacie 'pdf'.
             •  
             • Zwi?kszenie ilo?ci dodatkowych aplikacji uruchamianych przyciskami znajduj?cymi si? na pasku narz?dziowym.
             •  W menu Konfiguracja | Ustawienia | Aplikacje dodatkowe dodano mo?liwo?? skonfigurowania sze?ciu aplikacji uruchamianych przyciskami znajduj?cymi si? na pasku narz?dziowym.
               
             • Rozszerzenie funkcjonalno?ci logowania informacji.
             •  Rozszerzono funkcjonalno?? logowania strumienia danych trafiaj?cych z systemu zdalnego. Informacje zapisywane s? do plików zamykanych automatycznie po okre?lonym czasie lub osi?gni?ciu okre?lonego rozmiaru, z kontynuacj? zapisu w kolejnych plikach.
              Aby w??czy? logowanie ci?g?e nale?y w menu Terminal | Logowanie sesji zaznaczy? opcj? Zapis ci?g?y. Aby zako?czy? logowanie nale?y w menu Terminal | Logowanie sesji zaznaczy? opcj? Wy??cz zapis ci?g?y.
              Parametry konfiguracyjne logowania ci?g?ego znajduj? si? w zak?adce Konfiguracja | Po??czenie | Logowanie ci?g?e.

              Sposób okre?lania nazwy plików.
              • Po zaznaczeniu pola Utwórz nowy po po??czeniu po ka?dorazowym nawi?zaniu po??czenia zostanie stworzony nowy plik o nazwie aterm_YYYYMMDD_HHMMSS.log (gdzie YYYY - rok, MM - miesi?c, DD - dzie?, HH - godzina, MM - minuta i SS - sekunda).
              • Po zaznaczeniu pola Nazwa pliku utworzony zostanie plik o podanej nazwie.
              • Po zaznaczeniu opcji Utwórz nowy po przekroczeniu xx kB nowe pliki logowania zostan? utworzone po przekroczeniu okre?lonego rozmiaru. Nazwy plików s? nast?puj?ce: aterm_YYYYMMDD_HHMMSS.log (gdzie YYYY - rok, MM - miesi?c, DD - dzie?, HH - godzina, MM - minuta i SS - sekunda).
              • Po zaznaczeniu opcji Utwórz nowy po up?yni?ciu xx godz. nowe pliki zawieraj?ce logowane dane zostan? utworzone po up?yni?ciu okre?lonego interwa?u czasowego. Nazwy plików s? nast?puj?ce: aterm_YYYYMMDD_HHMMSS.log (gdzie YYYY - rok, MM - miesi?c, DD - dzie?, HH - godzina, MM - minuta i SS - sekunda).
              • Po zaznaczeniu opcji Utwórz nowy o godzinie hh:mm nowy plik zostanie utworzony o okre?lonej godzinie doby. Nazwy tworzonych plików s? nast?puj?ce: aterm_YYYYMMDD_HHMMSS.log (gdzie YYYY - rok, MM - miesi?c, DD - dzie?, HH - godzina, MM - minuta i SS - sekunda).
               
             • Dodano mo?liwo?? konfiguracji warto?ci opó?nienia wysy?ania znaków.
             •  Aby w??czy? opó?nienie przy wysy?aniu znaków do systemu zdalnego nale?y w menu Konfiguracja | Emulacja zaznaczy? opcj? W??cz opó?nienie przy wysy?aniu znaków. Domy?lne warto?ci opó?nienia wynosz? 5 ms dla pojedynczych znaków i 250 ms dla znaku ko?ca linii (CR).
              Aby zmieni? warto?ci domy?lne opó?nie?, nale?y w pliku konfiguracyjnym (*.at) w sekcji SETTINGS nada? warto?ci zmiennym CHAR_DELAY (opó?nienie dla znaków) i LINE_DELAY (opó?nienie dla znaku ko?ca linii) wyra?one w milisekundach.

               Wersja: 3.164z dnia: 2003-07-17
                
              • Poprawiono dzia?anie opcji ponownego nawi?zywania po??czenia po roz??czeniu.
              •  Poprawiono dzia?anie opcji Konfiguracja | Po??czenie | Po??cz ponownie po roz??czeniu.
               Zlikwidowano "zap?tlanie si?" programu w przypadku kiedy opcja by?a aktywna, a po??czenie z serwerem nie mog?o by? nawi?zane.
                
              • Wprowadzono zabezpieczenia przed b??dnym wpisem w pliku konfiguracji.
              •  Wprowadzono zabezpieczenia przed b??dnym wpisem w pliku konfiguracji. W poprzedniej wersji wpis HOSTS=" (nie zamkni?ty cudzys?ów) powodowa? niepoprawne dzia?anie terminala.
                
              • Zablokowano dost?p do opcji w menu w przypadku zabezpieczenia konfiguracji has?em.
              •  Zablokowano dost?p do opcji w menu w przypadku zabezpieczenia konfiguracji has?em w zakresie:
               (opcja w konfiguracji -> zablokowane opcje w menu g?ównym oraz w menu kontekstowych)
               Po??czenie -> Plik|Po??cz z ...
               Emulacja -> Terminal|Rozmiar ekranu, Terminal|Emulacja, Terminal|Konwersja klawiszy - Aplikacja
               Drukarki -> u?ytkownik nie ma mo?liwo?ci wyboru drukarki domy?lnej np. menu Plik|Drukarki
               Drukarki|Wydruk ekranu -> Edycja|Drukuj ekran, Edycja|Zapisz jako grafik?,
               Ustawienia -> Terminal|Widok

               Dodano blokad? nast?puj?cych opcji w przypadku ustawienia blokady wykonania operacji Kopiuj-Wklej:
               Edycja|Zaznacz ca?y ekran
               Edycja|Kopiuj ekran
               Edycja|Kopiuj bufor
               Terminal|Logowanie sesji.
                
              • Dodano mo?liwo?? zablokowania wy?wietlania komunikatu o b??dzie w przypadku braku uprawnie? do zapisu pliku konfiguracji.
              •  Dodano mo?liwo?? zablokowania wy?wietlania komunikatu o b??dzie podczas zamykania emulatora, w przypadku braku uprawnie? do zapisu pliku konfiguracji.
               Za wy?wietlanie komunikatu o b??dzie odpowiedzialna jest zmienna IGNOREATERROR znajduj?ca si? w pliku konfiguracji w sekcji [SETTINGS].
               Warto?? IGNOREATERROR = 1 powoduje ignorowanie b??du i brak komunikatu .
               Warto?? IGNOREATERROR = 0 jest zgodna z dotychczasowym dzia?aniem aplikacji, komunikat o b??dzie jest wy?wietlany - jest to warto?? domy?lna parametru.
                
              • Poprawiono obs?ug? skanera kodów kreskowych.
              •  Poprawiono b??d dost?pu do skanera kodów kreskowych: "Port szeregowy jest ju? otwarty", który wyst?powa? w momencie, kiedy aktualna konfiguracja mia?a w??czone korzystanie z czytnika i otwierano konfiguracj?, która równie? mia?a korzysta? z czytnika.
               W obecnej wersji przed otworzeniem konfiguracji port szeregowy skanera kodów kreskowych jest zamykany.
               Usuni?to zawieszanie si? terminala przy w??czonej obs?udze skanera kodów kreskowych i wykonaniu resetu terminala.
                
              • Dodano do pliku z atrybutami i kolorami (.ata) zapis koloru obramowania ekranu.
              •  Dodano do pliku z atrybutami i kolorami (.ata) zapis koloru obramowania ekranu.
                
              • Dodano maskowanie has?a dost?pu do konfiguracji.
              •  Dodano maskowanie has?a dost?pu do konfiguracji oraz dodatkow? weryfikacj? podczas ustawiania przez konieczno?? powtórnego wprowadzenia w polu "Potwierd? has?o".
                
              • Poprawiono interpretacj? rozkazów steruj?cych w emulacjach linux i ansi/scoansi.
              •  Poprawiono wy?wietlanie znaków graficznych w emulacji ansi/scoansi przez zaimplementowanie funkcji analogicznych jak w emulacji vt220. W emulacji linux poprawiono interpretacj? rozkazów zwi?zanych z przesuwaniem (skrolowaniem) ekranu.

                Wersja: 3.163z dnia: 2003-04-09
                 
               • Dodano mo?liwo?? zablokowania rozmiaru ekranu.
               •  Aby zabroni? aplikacji zmiany rozmiaru ekranu nale?y w ustawi? opcj?: Konfiguracja | Emulacja | Blokuj rozmiar ekranu. Przy w??czonej opcji emulator nie reaguje na komendy przysy?ane z systemu zdalnego dotycz?ce zmiany ilo?ci wy?wietlanych kolumn i wierszy.
                 
               • Dodano mo?liwo?? zablokowania zamkni?cia emulatora przy aktywnym po??czeniu.
               •  Dodano opcj? blokuj?c? u?ytkownikowi mo?liwo?? zamkni?cie emulatora przy aktywnym po??czeniu. Blokad? mo?na w??czy? zaznaczaj?c opcj? Konfiguracja | Zabezpieczenia | Blokuj zamkni?cie programu przy nawi?zanym po??czeniu. Je?li opcja jest aktywna próba zako?czenia programu przy aktywnym po??czeniu spowoduje wy?wietlenie okienka ze stosownym komunikatem.
                 
               • Zmieniono zachowanie si? emulatora podczas zamykania systemu Windows/wylogowywania u?ytkownika.
               •  Je?eli emulator jest uruchomiony i po??czony podczas zamykania systemu Windows lub wylogowywania u?ytkownika, wy?wietlone zostanie okienko z informacjami o po??czeniu (nazwa konfiguracji i hosta) oraz z pytaniem o potwierdzenie zako?czenia po??czenia i zamkni?cia programu. Odpowied? przecz?ca spowoduje wstrzymanie procesu zamykania systemu Windows.
                Opcj? mo?na wy??czy? dokonuj?c wpisu w pliku aterm.ini - w sekcji [CONFIG] nale?y doda? zmienn? NOASKONSHUTDOWN:
                - warto??: NOASKSHUTDOWN=0 (domy?lnie) lub brak wpisu powoduje, ?e emulator zachowywa? si? b?dzie w sposób opisany powy?ej.
                - warto??: NOASKSHUTDOWN=1 spowoduje, ?e przy zamykaniu Windows emulator b?dzie si? zamyka? nie zadaj?c ?adnych pyta? niezale?nie od faktu czy jest po??czony, czy nie.
                 
               • Dodano opcj? automatycznego dostosowywanie rozmiaru okna do wielko?ci czcionki.
               •  Przy w??czonej opcji Konfiguracja | Czcionka | Tryb 80 / 132 kolumnowy | Dostosuj rozmiar do wielko?ci okna, zmiana rozmiaru okna za pomoc? myszki, powoduje zmian? rozmiaru wy?wietlanej czcionki. Ze wzgl?du na sta?? ilo?? znaków w wierszu / kolumnie oraz sta?? szeroko?? wy?wietlanych znaków, dooko?a ekranu terminala mo?e pojawi? si? puste obramowanie (w kolorze ustawianym w konfiguracji). W??czenie opcji Konfiguracja | Czcionka | Dostosuj rozmiar okna do wielko?ci czcionki spowoduje, ?e obramowanie to b?dzie zlikwidowane przez zmniejszenie rozmiaru okna programu.
                 
               • Poprawiono uruchamianie emulatora z parametrem.
               •  Poprawiono uruchamianie emulatora z parametrem - plikiem konfiguracji spoza katalogu uruchomieniowego, z podan? pe?n? ?cie?k? dost?pu. W wersji poprzedniej ustawienia w takim pliku by?y nadpisywane warto?ciami domy?lnymi.

                 Wersja: 3.162az dnia: 2003-01-22
                  
                • Dodano now? funkcjonalno?? programu instalacyjnego.
                •  Zmodyfikowano proces tworzenia skrótów do instalowanych programów w nast?puj?cy sposób:

                 W systemie Windows 2000, NT, XP:
                 - je?li zaznaczone s? opcj? "Utwórz skrót na pulpit" - nast?pi utworzenie skrótów do programów (emulator terminala, klient FTP), które b?d? dost?pne dla wszystkich u?ytkowników (stworz? si? w podkatalogach profilu 'AllUsers'),
                 - je?li zaznaczona jest opcja "Automatycznie uruchamiaj serwer FTP przy starcie Windows" - nast?pi utworzenie skrótu do serwera FTP w katalogu Autostart wszystkich u?ytkowników (równie? w 'AllUsers'),
                 - wpisy w menu Start->Programy->A-Term PRO tworzone s? dla wszystkich u?ytkowników (równie? w 'AllUsers').
                 Powy?sze opcje b?d? funkcjonowa?y o ile u?ytkownik uruchamiaj?cy program instalacyjny b?dzie mie? odpowiednie uprawnienia (zapis do rejestrów i katalogu z profilem 'AllUsers').

                 W systemie Windows 95, 98, Me:
                 - wpisy instalacyjne s? tworzone w kontek?cie bie??cego u?ytkownika.

                 Deinstalator usuwa zainstalowane elementy oprogramowania A-Term PRO z profili wszystkich u?ytkowników lokalnych oraz z profilu wspólnego.

                  Wersja: 3.162z dnia: 2003-01-17
                   
                 • Poprawiono tworzenie skrótu na pulpit
                 •  Opcja "Utwórz skrót na pulpit" tworzy skrót na pulpicie bie??cego u?ytkownika, sprawdzaj?c czy skrót o danej nazwie nie istnieje ju? na pulpicie bie??cego u?ytkownika jak i wszystkich u?ytkowników. Poprawiono tworzenie skrótów na pulpit do profili po??cze?, których nazwa sk?ada si? z kilku cz?onów rozdzielonych spacj?. Obecnie parametr - nazwa brany jest w "".

                   Wersja: 3.16z dnia: 2002-10-01
                    
                  • Poprawiono b??d wyst?puj?cy w konfiguracji przy wybieraniu pliku konwersji klawiatury dla emulacji innej ni? bie??ca.
                  •  Po rozwini?ciu opcji Konfiguracja->Konwersja istnieje mo?liwo?? zdefiniowania niezale?nych plików konwersji klawiatury dla poszczególnych emulacji. Poprawiona zosta?a usterka polegaj?ca na przypisywaniu wprowadzonych ustawie? tylko do emulacji wybranej w polu Emulacja->Emulacja terminala.
                    
                  • Dodano mo?liwo?? edycji list nazw serwerów i numerów modemów, z którymi nawi?zywano po??czenia.
                  •  W emulatorze zapami?tywane s? nazwy serwerów i numery modemów, z którymi u?ytkownik nawi?zuje po??czenia. Listy s? dost?pne przy definiowaniu nowego po??czenia. W opcji Konfiguracja->Po??czenie->Edycja listy mo?liwa jest edycja zapami?tanych nazw serwerów i numerów modemów.

                    Wersja: 3.155z dnia: 2002-09-18
                     
                   • Dodano kontrol? wolnych zasobów przed uruchomieniem emulatora w systemie operacyjnym Windows 95, 98, Me.
                   •  Przed uruchomieniem emulatora w systemie Windows 95, 98, Me oraz przed otworzeniem konfiguracji, dokonywane jest sprawdzenie czy system operacyjny udost?pnia wystarczaj?ca ilo?? wolnych zasobów na wykonanie operacji. Je?li nie ma wystarczaj?cych zasobów, wy?wietlana jest informacja i akcja nie jest wykonywana.

                     Wersja: 3.154z dnia: 2002-09-03
                      
                    • Zmodyfikowano opcj? wywo?ywania aplikacji (otwieranie plików) z klawisza na pasku narz?dziowym.
                    •  Z paska narz?dzi mo?liwe jest uruchomienie dowolnej aplikacji lub otworzenie dowolnego zarejestrowanego w systemie pliku. W tym celu nale?y w opcji Konfiguracja->Ustawienia->Aplikacja dodatkowa poda? nazw? programu lub pliku. Obecnie nie jest konieczne podawanie pe?nej ?cie?ki dost?pu do wywo?ywanego pliku, je?li plik znajduje si? w ?cie?ce przeszukiwa? Windows.

                      Wersja: 3.15z dnia: 2002-07-25
                       
                     • Poprawiono opcj? wydruk ekranu przy braku zdefiniowanej w systemie drukarki.
                     •  W sytuacji kiedy w systemie nie ma zdefiniowanej ?adnej drukarki, a u?ytkownik próbuje wydrukowa? ekran, wy?wietlony zostaje stosowny komunikat.
                       
                     • Dodano formatk? startow? wyboru konfiguracji
                     •  Przy w??czonej opcji Konfiguracja->Ustawienia->Wybór konfiguracji->Poka? przy uruchomieniu, u?ytkownik ma mo?liwo?? po uruchomieniu emulatora wybra? konfiguracj?, na której b?dzie pracowa?, z wy?wietlonej listy. Konfiguracje pobierane s? z katalogu uruchomieniowego A-Term'a lub katalogu u?ytkownika je?li jest on zdefiniowany. Mo?liwa jest zmiana logo wy?wietlanego na formatce wyboru konfiguracji.
                       
                     • Dodano opcj? "Czy?? ekran po roz??czeniu"
                     •  Opcja jest dost?pna w menu Konfiguracja->Po??czenie->Czy?? ekran po roz??czeniu.
                       
                     • Wbudowano obs?ug? strony kodowej CSK
                     •  Dotychczasowa obs?uga kodowania polskich znaków w standardzie CSK wymaga?a podania w konfiguracji emulatora plików konwersji znaków i czcionki. W obecnej wersji zaimplementowano obs?ug? standardu CSK jako strony kodowej - w opcji Konfiguracja->Konwersja nale?y w polach "Strona kodowa Unix" wybra? opcj? CSK.
                       
                     • Rozszerzono funkcjonalno?? opcji "Po??cz ponownie po roz??czeniu"
                     •  - poprawiono dzia?anie opcji w przypadku kiedy u?ytkownik sam si? roz??czy - wówczas po??czenie nie jest ponownie ustanawiane.
                      - dodano mo?liwo?? wy??czenia automatycznego logowania w przypadku gdy nast?pi wznowienie po??czenia po zerwaniu. Opcja jest dost?pna w menu Konfiguracja->Po??czenie->Nie loguj automatycznie.

                       Wersja: 3.14z dnia: 2002-03-25
                        
                      • Dodano mo?liwo?? uruchomienia dowolnego programu po wydruku
                      •  U?ytkownik w opcji Konfiguracja->Drukarki mo?e wskaza? program, który b?dzie uruchamiany po operacji wydruku. Dokonuj?c przekierowania wydruku do pliku, mo?na w ten sposób np. dokona? dodatkowej obróbki drukowanych danych.
                        
                      • Poprawiono wy?wietlanie znaków graficznych w emulacji vt220
                      •  Poprawiono wy?wietlanie znaków graficznych obs?ugiwanych komend? ESC n
                        
                      • Zmieniono koncepcj? nadawania uprawnie? do opcji w konfiguracji
                      •  W momencie aktywacji ustawiania dost?pu (Konfiguracja->Zabezpieczenia->Ustaw dost?p), domy?lnie wszystkie opcje s? obecnie zaznaczone jako niedost?pne.

                        Wersja: 3.13z dnia: 2002-03-11
                         
                       • Poprawiono wydruki na drukarki sieciowe ze stacji pracuj?cej pod Windows 2000.
                       •  Wydruk ze stacji pracuj?cej pod kontrol? Windows 2000 na drukark? sieciow? jest mo?liwy przez wybranie jej z listy drukarek, a nie przez opcj? Wydruk do pliku i podanie sieciowej ?cie?ki dost?pu do drukarki.
                         
                       • Poprawiono opcj? wyboru drukarki w konfiguracji, w systemie pracuj?cym pod Windows 2000.
                       •  Usuni?to problem zwi?zany z brakiem mo?liwo?ci wyboru drukarki, je?li aktualnie wybrana drukarka nie by?a dost?pna w sieci.
                        Dodano mo?liwo?? wyczyszczenia pola wyboru drukarki przez naci?ni?cie klawisza Del.
                         
                       • Zmiana lokalizacji pliku konfiguracji aterm.at, tworzonego przy pierwszym uruchomieniu emulatora.
                       •  Przy pierwszym uruchomieniu emulatora tworzony jest plik konfiguracji aterm.at z ustawieniami domy?lnymi. Zmieniono jego lokalizacj? z katalogu Windows do katalogu zawieraj?cego emulator A-Term.

                         Wersja: 3.12z dnia: 2002-02-20
                          
                        • Wprowadzono zmiany w emulacji vt220.
                        •  Dodano obs?ug? wy?wietlania niektórych znaków specjalnych w emulacji vt220.

                          Wersja: 3.11z dnia: 2002-01-16
                           
                         • Skrypt wydruk mo?e by? u?ywany w przetwarzaniu potokowym.
                         •  Skrypt wydruk, który do??czany jest do emulatora terminala A-Term mo?e by? u?ywany w przetwarzaniu potokowym. W tym przypadku jako nazw? pliku do drukowania nale?y poda? znak '-'.

                          Przyk?ad
                          poni?sze polecenie:
                          cat .profile | wydruk -
                          spowoduje wydrukowanie zawarto?ci pliku .profile.

                          Najnowsz? wersj? skryptu wydruk mo?na pobra? tutaj.

                           Wersja: 3.10z dnia: 2001-11-25
                            
                          • Dodanie ?cie?ek przeszukiwa? dla plików konfiguracyjnych.
                          •  W ?cie?kach przeszukiwa? mo?na umie?ci? nazwy katalogów, z których maj? by? pobierane pliki konfiguracyjne (np. konwersje). Funkcja jest dost?pna z konfiguracji, po zaznaczeniu opcji "A-Term" na drzewie parametrów. Mo?liwe jest podanie kilku katalogów oraz do??czenie systemowej ?cie?ki przeszukiwa? (PATH).
                            
                          • Rozdzielenie binariów od plików konfiguracyjnych.
                          •  Aby umo?liwi? pe?ne korzystanie z systemu zabezpiecze? Windows 2000 umo?liwiono rozdzielenie binariów programu od plików konfiguracyjnych. W takim przypadku zwyk?y u?ytkownik mo?e mie? prawo do modyfikacji tylko tych ostatnich, bez mo?liwo?ci ingerencji w sam program. Opcja nie jest dost?pna z poziomu konfiguracji. W celu jej uaktywnienia nale?y w pliku aterm.ini, doda? r?cznie wpis w sekcji [CONFIG], przyporz?dkowuj?cy zmiennej USERDIR ?cie?k? do katalogu z plikami u?ytkownika. Przyk?adowy wpis mo?e wygl?da? nast?puj?co:
                           [CONFIG]
                           USERDIR = c:\user1

                            Wersja: 3.1z dnia: 2001-10-25
                             
                           • Dodano mo?liwo?? wyboru aktywnej drukarki z paska narz?dziowego.
                           •  Przed rozpocz?ciem drukowania u?ytkownik mo?e zdecydowa? o przekierowaniu wydruku na inn? drukark? ni? wynika to z domy?lnych ustawie? emulatora.
                             
                           • Numer portu po??czeniowego mo?na poda? jako parametr wywo?ania programu, lub w pasku adresu.
                           •  Aby uzyska? po??czenie na inny ni? standardowy numer portu protoko?u telnet, numer portu mo?na wpisa? w:

                            - konfiguracji Konfiguracja | Po??czenie | Port
                            - w polu adres, po nazwie hosta, rozdzielone dwukropkiem np. telnet.jtsoft.com.pl:22
                            - jako parametr przy uruchamianiu emulatora np.:
                                  aterm.exe -h telnet.jtsoft.com.pl:22 lub
                                  aterm.exe -h telnet.jtsoft.com.pl -p 22.

                             Wersja: 3.09z dnia: 2001-09-12
                              
                            • Poprawiono obs?ug? emulacji linux.
                            •  W niektórych przypadkach (np. w poleceniu man) przewijanie (skrolowanie) ekranu w gór? powodowa?o przek?amania.

                              Wersja: 3.06z dnia: 2001-08-20
                               
                             • Poprawione zosta?o dzia?anie drukowania na drukark? fiskaln?.
                             •  Je?eli zostanie zaznaczona opcja Przesy?aj informacje zwrotne to informacje, które s? przesy?ane z urz?dzenia przy??czonego do portu szeregowego, zostan? przes?ane do hosta unix'owego przy wykorzystaniu kana?u klawiatury. W trybie przezroczystym na czas transmisji blokowana jest klawiatura i przesy?anie informacji odbywa si? na bie??co. W trybie formatowania danych informacje zwrotne s? gromadzone w buforze. Wys?anie zawarto?ci bufora nast?puje je?li w czasie okre?lonym w polu Time Out nie nadejdzie ?aden znak z urz?dzenia pod??czonego do portu szeregowego. W tym przypadku klawiatura jest blokowana tylko na czas transmisji do hosta. W polach Wy?lij przed transmisj? i Wy?lij po transmisji mo?na wpisa? sekwencj? znaków, która zostanie przes?ana na pocz?tku i na ko?cu strumienia danych trafiaj?cych z portu szeregowego. Po zaznaczeniu opcji Informacja o ilo?ci danych, po prefix'ie, na 2 bajtach (m?odszy i starszy) zostanie wys?ana informacja o d?ugo?ci przesy?anych zwrotnie informacji wyra?ona w bajtach.

                               Wersja: 3.05z dnia: 2001-08-14
                                
                              • Dodano mo?liwo?? wykonywania dowolnego programu znajduj?cego si? w systemie operacyjnym Windows u?ytkownika ko?cowego.
                              •  Dodano mo?liwo?? wykonywania dowolnego programu znajduj?cego si? w systemie operacyjnym Windows u?ytkownika ko?cowego.
                               Specyfikacja rozkazu:
                               dla emulacji ansi, scoansi, vt220 i linux: ESC[?77l + nazwa_programu_do_wykonania + #127
                               dla emulacji wyse60 (color): ESCZl+ nazwa_programu_do_wykonania + #127
                               #127 - to numer znaczka w standardzie ansi

                               Przyk?ad: ESC[?77lcalc#127 spowoduje uruchomienie kalkulatora.

                               W katalogu, w którym zosta? zainstalowany emulator terminala A-Term mo?na znale?? skrypt wykonaj, którego parametrem jest nazwa programu do wykonania (je?eli s? jakie? parametry do uruchamianego programu to ca?o?? (nazwa programu i parametry) nale?y uj?? w cudzys?owy).
                               Ze wzgl?dów bezpiecze?stwa po zainstalowaniu emulatora terminala A-Term opcja uruchamiania programów jest wy??czona - aby ja w??czy? nale?y zaznaczy? opcj? Zezwalaj na zdalne uruchamianie programów w menu Konfiguracja | Emulacja.


                                Wersja: 3.04z dnia: 2001-08-10
                                 
                               • Dodano mo?liwo?? nadawania dowolnej nazwy klawiszom funkcyjnym.
                               •  Dodano mo?liwo?? nadawania dowolnej nazwy klawiszom funkcyjnym wy?wietlanym w dole ekranu emulatora terminala A-Term (menu Konfiguracja | Ustawienia | Widoczne elementy | Klawisze funkcyjne).

                                Specyfikacja rozkazu:

                                dla emulacji linux, ansi, scoansi i vt220: ESC[ + numer_klawisza + ; + dla_shifta + z + nazwa_klawisza + #13

                                dla_shift'a przyjmuje warto?ci: 1 je?eli nazwa ma by? wy?wietlona przy wci?ni?tym klawiszu shift i 0 w przeciwnym przypadku. Znaki spacji i '+' nale?y wyci??.

                                W katalogu, w którym zosta? zainstalowany emulator terminala A-Term mo?na znale?? skrypt keylabel, którego parametrami s?: numer klawisza, nazwa klawisza i 1-dla shift'a 0-bez.

                                 Wersja: 3.03z dnia: 2001-08-05
                                  
                                • Zmiana sposobu mapowania atrybutów wy?wietlanych znaków.
                                •  Poprawiono obs?ug? mapowania atrybutów (np. bold, underline itd.). W poprzedniej wersji emulatora aktywny by? tylko jeden ostatnio wybrany atrybut. W najnowszej wersji atrybuty 'nak?adaj? si? na siebie', a wszelkie kombinacje atrybutów mog? by? zamapowane na dowolny kolor.

                                  Wersja: 3.02z dnia: 2001-07-23
                                   
                                 • Dodano obs?ug? transmisji binarnej.
                                 •  W najnowszej wersji zosta?a dodana mo?liwo?? obs?ugi trybu binarnego, w którym kody steruj?ce CR nie s? zamieniane na sekwencj? CR + null. Ma to znaczenie wtedy kiedy strumie? danych trafiaj?cy do urz?dze? zewn?trznych takich jak np. drukarki fiskalne, nie mo?e by? interpretowany.

                                  Aby w??czy? obs?ug? transmisji binarnej nale?y w menu Konfiguracja | Emulacja wybra? opcj? Tryb binarny.

                                   Wersja: 3.01z dnia: 2001-06-12
                                    
                                  • Dodana zosta?a lista ostatnio wykonywanych po??cze?.
                                  •  W menu Plik zosta?a dodana lista ostatnio wykonywanych po??cze?. Klikni?cie na wybranej pozycji spowoduje prób? po??czenia z danym adresem.

                                    Wersja: 3.0z dnia: 2001-06-07
                                     
                                   • Ulepszono mechanizm Kopiuj i Wklej.
                                   •  W najnowszej wersji kopiowany tekst zostaje poddany operacji konwersji stron kodowych.

                                    Copyright © 2013 JT-Soft.