Start
O nas
Kontakt
Nasze programy
Cennik
Download
Pomoc techniczna
Oferta specjalna
Jak kupi?
A-Term Secure
A-Term SSL
A-Term PRO
A-Term Enterprise
A-Term
A-Term Mainframe
A-Term DOS
JT-FtpSrv
JT-Ftp
FTPBatch

Zarz?dzanie produkcj?
Drukarz Etykiet
PC Audytor
                                           
Ostatnie zmiany w JT-FTP
  Wersja: 2.0z dnia: 2012-05-09
   
 • W wersji 2.0 zosta?y dodane nast?puj?ce funkcje:
 •  
  • Obs?uga bezpiecznego protoko?u SFTP.
   Parametry po??czenia SSH:
   • Metoda autentykacji: przez has?o, klucz publiczny-plik, klucz publiczny-urz?dzenie PKCS#11, keyboard-interactive, GSSAPI-Kerberos
   • Algorytm wymiany klucza: diffie-hellman-group1-sha1, diffie-hellman-group14-sha1,
   • Algorytm szyfruj?cy: aes128-cbc, aes192-cbc, aes256-cbc, 3des-cbc, Blowfish-cbc, twofish128-cbc, twofish192-cbc, twofish256-cbc,
   • Algorytm haszuj?cy: hmac-sha1, hmac-md5, hmac-md5-96, hmac-sha1-96,
   • Wsparcie dost?pu za pomoc? kart chipowych, tokenów usb i innych urz?dze? wspieraj?cych standard PKCS#11.
  • Dodano wsparcie obs?ugi plików zawieraj?cych spacje na pocz?tku lub na ko?cu nazwy pliku

   Wersja: 1.3z dnia: 2010-11-19
    
  • W wersji 1.3 zosta?y dodane nast?puj?ce funkcje:
  •  
   • Modernizacja opcji automatycznego logowania.
    Obs?uga przypadku, w którym pole Has?o nie jest wype?nione. W poprzednich wersjach wysy?anie has?a by?o pomijane.
   • Dodanie obs?ugi nowych polece? we wsadowym kliencie FTP.
    • mputdelete - po wykonaniu standardowego rozkazu mput, pliki ?ród?owe (z systemu lokalnego) s? usuwane.
    • putdelete - po wykonaniu standardowego rozkazu put, plik ?ród?owy (z systemu lokalnego) jest usuwany.
    • mgetdelete - po wykonaniu standardowego rozkazu mget, pliki ?ród?owe (z systemu zdalnego) s? usuwane.
    • getdelete - po wykonaniu standardowego rozkazu get, plik ?ród?owy (z systemu zdalnego) jest usuwany.
    • delete file_name - rozkaz usuwa plik o nazwie file_name.

    Wersja: 1.24z dnia: 2009-11-12
     
   • Dostosowanie do wymogów systemu Windows 7.

    • Wersja: 1.23z dnia: 2009-06-24
      
    • Dodanie opcji Pokazuj ukryte pliki (FTP). Po zaznaczeniu opcji, do polecenia LIST protoko?u FTP, dodawany jest parametr "-a".

     • Wersja: 1.22z dnia: 2008-09-23
       
     • W wersji 1.22 zosta?y dodane nast?puj?ce funkcjonalno?ci:
     •  
      • Dostosowanie do wymaga? systemu Vista:
       • obs?uga systemu kontroli dost?pu u?ytkownika (UAC),
       • kontrola praw dost?pu do plików systemowych - rozdzielenie domy?lnych folderów na:
        • katalog zawieraj?cy binaria programu (dost?p tylko do odczytu),
        • katalogi poszczególnych u?ytkowników zawieraj?ce pliki konfiguracyjne (dost?p do odczytu i zapisu),
       • do poprawnego dzia?ania programu nie jest konieczne korzystanie z mechanizmów wirtualizacji.

      • Modernizacja wygl?du.
       W ?rodowisku XP i Vista program korzysta z domy?lnych kontrolek systemowych.

       Wersja: 1.21z dnia: 2008-01-18
        
      • Dostosowano program do pracy w systemie Windows Vista.

       • Wersja: 1.081z dnia: 2004-06-12
         
       • Poprawiono obs?ug? kopiowania archiwów w systemie Windows XP.
       •  
        Poprawiono obs?ug? kopiowania archiwa (pliki z rozszerzeniem .zip itp.) w systemie Windows XP. System interpretowa? archiwa jako katalogi.

         Wersja: 1.076z dnia: 2004-06-04
          
        • Zmieniono sposób wy?wietlania interfejsu u?ytkownika.
        •  
         • Poprawiono wygl?d formatek przy ustawionym du?ym rozmiarze czcionki systemowej.
         • Dodano obs?ug? wy?wietlania ikony link'a i udost?pnionego zasobu w panelu plików lokalnych.
         • Dodano obs?ug? wy?wietlania ikony link'a do katalogów w systemie zdalnym.

          Wersja: 1.075z dnia: 2004-02-11
           
         • Poprawiono problem z odczytem katalogu w trybie MS-DOS zawieraj?cego plik ze spacj? w nazwie.
         •  Poprawiono wy?wietlanie zawarto?ci katalogu zdalnego. Kiedy serwer FTP udost?pnia? zawarto?? katalogu w formacie "MS-DOS" a w nazwie pliku by?y spacje, to wy?wietlany by? pusty katalog.
           
         • Zwi?kszono ilo?? wy?wietlanych informacji o b??dach.
         •  Rozszerzono informacje pokazywane w przypadku wyst?pienia b??dów podczas pobierania plików o informacje zwi?zane z operacjami dyskowymi (np. brak miejsca na dysku w przypadku wykonywania operacji 'get').
           
         • Dodano mo?liwo?? wyboru formatu katalogów systemu zdalnego.
         •  Dodano mo?liwo?? wyboru formatu katalogów systemu zdalnego: Automatycznie, Unix, MS-DOS, MVS, Sun (menu Plik | W?a?ciwo?ci po??czenia | Po??czenie | Format katalogów).

           Wersja: 1.074z dnia: 2003-07-17
            
          • W kliencie JT-FTP poprawiono kopiowanie plików do/z systemu SunOS.
          •  Poprawiono b??d polegaj?cy na zg?aszaniu komunikatu, ?e plik istnieje, je?li nazwa kopiowanego pliku mia?a d?ugo?? wi?ksz? ni? 12 znaków . B??d wyst?powa? w systemie SunOS 5.8.

            Wersja: 1.073z dnia: 2003-04-09
             
           • Dodano mo?liwo?? wpisywania ?cie?ki lokalnej.
           •  W ComboBox'ie wyboru lokalizacji plików, w lewym panelu, dodano mo?liwo?? wpisywania ?cie?ki dost?pu.
             
           • Poprawiono obs?ug? klienta FTP za pomoc? klawiatury.
           •  Poprawiono obs?ug? klawiszy w programie klienta FTP:
            - dodano obs?ug? usuwania plików przez naci?ni?cie klawisza Del lub Shift+Del
            - dodano obs?ug? klawiszy Enter (wej?cie do katalogu) i Backspace (wyj?cie z katalogu o poziom wy?ej) w prawym panelu
            - poprawiono obs?ug? klawisza ESC - podczas edycji nazwy pliku/katalogu, naci?ni?cie klawisz ESC powoduje przerwanie edycji i przywrócenie oryginalnej nazwy.
             
           • Poprawiono wy?wietlanie informacji o lokalnych plikach i katalogach w systemie Windows NT.
           •  Poprawiono wy?wietlanie informacji o lokalnych plikach i katalogach w kliencie FTP zainstalowanym w systemie operacyjnym Windows NT 4.0. W poprzedniej wersji nie by?y wy?wietlane informacje takie jak rozmiar, typ pliku, data i czas utworzenia.
             
           • Zmieniono sposób konfiguracji serwerów Proxy/Socks.
           •  W kliencie FTP zmieniono zasady konfiguracji po??cze? wykorzystuj?cych mechanizmy Proxy/Socks. Parametry serwerów Proxy/Socks ustawia si? dla wszystkich po??cze? okre?laj?c jednocze?nie domy?lny sposób po??czenia (Bezpo?rednie, Proxy, Socks4, Socks4A, Socks5). Parametry s? dost?pne w Ustawieniach klienta FTP (menu Opcje | Ustawienia), na zak?adce Proxy/Socks. Dla ka?dego z profili po??cze? dodano mo?liwo?? wyboru rodzaju po??czenia, który ustawia si? we W?a?ciwo?ciach po??czenia (menu Plik | W?a?ciwo?ci po??czenia), na zak?adce Po??czenie.
             
           • W kliencie FTP poprawiono tworzenie folderów na pulpicie w systemie Windows NT.
           •  W kliencie FTP zainstalowanym w systemie Windows NT 4.0, umo?liwiono tworzenie katalogów na pulpicie. Aby utworzy? nowy katalog nale?y z menu Plik lub menu lokalnego lewego panelu wybra? opcj? Nowy Folder.
             
           • Dodano mo?liwo?? wprowadzenia nazw katalogów startowych w pojedynczych apostrofach.
           •  Aby umo?liwi? poprawn? wspó?prac? z serwerami FTP pracuj?cymi w standardzie MVS, dodano mo?liwo?? wprowadzenia w konfiguracji klienta FTP, nazw katalogów startowych w pojedynczych apostrofach.
             
           • Zmodyfikowano wygl?d okien informuj?cych o b??dach.
           •  W oknach informuj?cych o b??dach dodano wy?wietlanie ostatniej odpowiedzi z serwera FTP.
             
           • Zmodyfikowano procedur? uzyskiwania po??czenia.
           •  Zmodyfikowano procedur? uzyskiwania po??czenia w taki sposób, aby nie by? sygnalizowany b??d w przypadku gdy po??czenie i logowanie si? powiod?o, a niepowodzeniem zako?czy?o si? wywo?anie jednej lub kilku pozosta?ych funkcji (np. pwd).

             Wersja: 1.06z dnia: 2002-10-01
              
            • Dodano mo?liwo?? edycji listy historii serwerów wybieranych w konfiguracji.
            •  Po zdefiniowaniu po??czenia nazwa serwera FTP dopisywana jest do listy w polu Serwer FTP. W wersji 1.06 klienta FTP dodano mo?liwo?? edycji listy serwerów FTP - opcja Plik->W?a?ciwo?ci po??czenia->Ogólne.

              Wersja: 1.05z dnia: 2002-09-18
               
             • Dodano kontrol? wolnych zasobów przed uruchomieniem programu w systemie operacyjnym Windows 95, 98, Me.
             •  Przed uruchomieniem programu w systemie Windows 95, 98, Me oraz przed otworzeniem opcji konfiguracyjnych, dokonywane jest sprawdzenie czy system operacyjny udost?pnia wystarczaj?ca ilo?? wolnych zasobów na wykonanie operacji. Je?li nie ma wystarczaj?cych zasobów, wy?wietlana jest stosowna informacja i akcja nie jest wykonywana.

               Wersja: 1.04z dnia: 2002-05-29
                
              • W kliencie FTP dodano obs?ug? po??cze? do serwerów ftp klasy mainframe IBM
              •  Klient umo?liwia dost?p do us?ugi ftp na komputerach klasy mainframe, obs?uguj?c MVS
                
              • Poprawiono niezawodno?? wykonywania operacji ftp
              •  Zwi?kszenie niezawodno?ci wykonywania operacji uzyskano przez wprowadzenie mechanizmów powtórze? komend w przypadku wyst?pienia b??dów transmisji.
                
              • Dodano dodatkowe informacje na formatce informuj?cej o post?pie wykonywania operacji ftp
              •  Podczas kopiowania i usuwania plików lub katalogów wy?wietlana jest formatka informuj?ca o post?pie wykonywanych operacji. Zosta?y na niej dodatkowo umieszczone informacje o ilo?ci aktualnie przeniesionych plików i ich ??cznym rozmiarze
                
              • Dodano funkcje konwersji nazw kopiowanych plików
              •  Dodano mo?liwo?? usuwania rozszerze? przenoszonym plikom, skracania nazw do okre?lonej d?ugo?ci lub pytania u?ytkownika o wprowadzenie krótszej nazwy oraz dodawania prefiksów do nazw. Opcje s? dost?pne w menu Plik->W?a?ciwo?ci->Pliki i s? ustawiane dla ka?dego profilu po??czenia oddzielnie.

                Wersja: 1.0z dnia: 2001-07-17
                 
               • Powsta?a wersja testowa klienta FTP.

               • Copyright © 2013 JT-Soft.