Start
O nas
Kontakt
Nasze programy
Cennik
Download
Pomoc techniczna
Oferta specjalna
Jak kupi?
A-Term Secure
A-Term SSL
A-Term PRO
A-Term Enterprise
A-Term
A-Term Mainframe
A-Term DOS
JT-FtpSrv
JT-Ftp
FTPBatch

Zarz?dzanie produkcj?
Drukarz Etykiet
PC Audytor
                                           
Ostatnie zmiany w A-Term Mainframe
  Wersja: 2.5z dnia: 2011-04-28
   
 • W wersji 2.5 zosta?y dodane nast?puj?ce funkcje:
 •  
  • Dodanie obs?ugi tekstowego zapisu zawarto?ci ekranów.
  • Modernizacja obs?ugi skrótów internetowych wy?wietlanych na ekranie terminala.
  • Dodanie obs?ugi skrótu klawiaturowego: Lewy Alt + Spacja.
   Skrót otwiera standardowe okno systemu Windows zawieraj?ce menu skrótów aktywnego okna.
  • Rozszerzenie funkcjonalno?ci podtrzymywania po??czenia (keepalive).
   W module podtrzymywania po??czenia dodano opcj? pozwalaj?c? na wysy?anie dowolnej sekwencji znaków.
  • Dodano mo?liwo?? u?ywania zmiennych ?rodowiskowych systemu Windows w opcji Konfiguracja | Po??czenie | Logowanie | Wy?lij.
   Przyk?ad: mo?na u?y? zmiennej %USERNAME% do wys?ania nazwy aktualnie zalogowanego u?ytkownika.
  • Dodano mo?liwo?? ignorowania b??dów TCP/IP podczas ponownego nawi?zywania po??czenia.
   Opcja Konfiguracja | Po??czenie | Ustawienia | ??cz ponownie po roz??czeniu nie dzia?a w przypadku, kiedy pojawia?y si? komunikaty o b??dach.
   Aby komunikaty nie by?y wy?wietlane, nale?y doda? nast?puj?cy wpis do pliku konfiguracyjnego (*.atm):
   RECONNECT_IGNOREERROR=1
   Aby skonfigurowa? ilo?? prób po??cze? nale?y doda? nast?puj?cy wpis:
   RECONNECT_COUNT=0 (0 - bez ograniczenia, domy?ln? warto?ci? jest 3, maksymaln? warto?ci? jest 30000).
  • Poprawiono wysy?anie informacji na temat bie??cej strony kodowej.

   Wersja: 2.4z dnia: 2009-11-12
    
  • W wersji 2.4 zosta?y dodane nast?puj?ce funkcje:
  •  
   • Dostosowanie do wymogów systemu Windows 7.
   • Rozszerzenie możliwości wydruku ekranu (Print Screen).
    • Podczas obsługi wydruku ekranu wykorzystywana jest zawartość pól: Wyślij przed wydrukiem oraz Uruchom po wydruku.
     Opcja ta może być wykorzystana np. do przesłania kodów sterujących lub dodania własnego nagłówka wydruku.
    • Dodano opcję Drukuj linię statusu ekranu.
   • Ulepszenie zabezpieczeń konfiguracji.
    • Dodanie opcji Blokuj zapis plików konfiguracyjnych. Pliki konfiguracyjne mogą mieć atrybut tylko do odczytu (readonly).
    • Dodanie opcji Wyłącz menu lokalne (nie wyświetlaj menu lokalnego).
   • Rozszerzenie funkcjonalności paska narzędziowego emulatora.
    • Dodanie klawiszy Połączenia (wyświetla listę skonfigurowanych połączeń) i PrtScr (drukuje zawartość ekranu).
    • Dodanie możliwości konfiguracji listy klawiszy wyświetlanych na pasku narzędziowym terminala.
   • Poprawienie obsługi identyfikowania klawiszy ekranowych.

    Wersja: 2.33z dnia: 2009-06-24
     
   • W wersji 2.33 zosta?y dodane nast?puj?ce funkcjonalno?ci:
   •  
    • Dodanie parametru wywo?ania makra zapisanego w formacie vbs.
     Parametrem jest nazwa sesji, w kontek?cie której uruchamiane jest makro. Skrypt mo?e by? u?ywany w kontek?cie bie??cej sesji, a nie sesji zdefiniowanej w pliku.

    • Poprawienie obs?ugi automatycnego wykonywania polece? (menu Konfiguracja | Logowanie).
     Je?eli pole Czekaj na ... b?dzie puste, zawarto?? pola Wy?lij zostanie wys?ana na ekran, który pojawi si? jako pierwszy po po??czeniu.


     Wersja: 2.32z dnia: 2008-09-23
      
    • W wersji 2.32 dodane zosta?y nast?puj?ce funkcjonalno?ci
    •  
     • Dostosowanie do wymaga? systemu Vista:
      • obs?uga systemu kontroli dost?pu u?ytkownika (UAC),
      • kontrola praw dost?pu do plików systemowych - rozdzielenie domy?lnych folderów na:
       • katalog zawieraj?cy binaria programu (dost?p tylko do odczytu),
       • katalogi poszczególnych u?ytkowników zawieraj?ce pliki konfiguracyjne (dost?p do odczytu i zapisu),
      • do poprawnego dzia?ania programu nie jest konieczne korzystanie z mechanizmów wirtualizacji.

     • Modernizacja wygl?du.
      W ?rodowisku XP i Vista program korzysta z domy?lnych kontrolek systemowych.
     • Dodanie obs?ugi linków.
      Napisy zawieraj?ce adresy stron www, ftp, maile pojawiaj?ce sie na ekranie s? zaznaczane podkre?leniem. Klikni?cie powoduje uruchomienie aplikacji domyslnej.
     • Ukrywanie kursora myszy w trybie pe?noekranowym.
      Kursor myszy po kilku sekundach bezruchu znika, po poruszeniu pojawia si? ponownie.

      Wersja: 2.31z dnia: 2008-03-06
       
     • W wersji 2.31 zosta?y dodane nast?puj?ce funkcje:
     •  
      • Dodanie obs?ugi klawiszy kompozytowych.
       Znaki kompozytowe s?u?? do uzyskiwania niestandardowych znaków diakrytycznych, niedost?pnych wprost z klawiatury.
       Wprowadzanie znaków polega na wpisaniu sekwencji buduj?cej znak. Znaki kompozytowe buduje sie w sposób intuicyjny. Np polskie znaki z ogonkiem mo?na budowa? z sekwencji klawiszy: przecinek i odpowiednia litera. Znaki zawieraj?ce akcent nad litera mo?na budowa? z sekwencji: apostrof i odpowiednia litera itd.
      • Zmiana modu?u automatycznego logowania.
       W obecnej wersji mo?na poda? w formie tabelarycznej dwa parametry – „czekaj na ?a?cuch znaków” i „wy?lij ?a?cuch znaków”.
       Przyk?ad: "login:", "root".
      • Dodanie opcji "Uruchom po po??czeniu".
       W obecnej wersji istnieje mo?liwo?? uruchomienia dowolnego programu, znajduj?cego si? w systemie u?ytkownika ko?cowego, po uzystkaniu po??czenia.
      • Dodano mo?liwo?? wpisania sekwencji inicjacjuj?cej modem.
      • Rezygnacja z odr?bnych czcionek dla trybów 80 i 132 kolumn.
       W tej wersji programu czcionki s? skalowane automatycznie.
      • Dodanie mo?liwo?ci skonfigurowania jako?ci wy?wietlania czcionki.
       Mo?liwe warto??i: Domy?lna - z systemu, Wyg?adzanie kraw?dzi, Bez wyg?adzania, Clear Type - od systemu Windows XP.
      • Drukarki – dodanie opcji „Wysu? stron? po wydruku”.
      • Dodanie opcji "Blokuj mo?liwo?? roz??czenia sesji".
       Po zaznaczeniu opcji terminal mo?na roz??czy? jedynie przez zako?czenie pracy z shell'em.
      • Dodanie opcji "Automatycznie kopiuj zaznaczenie do schowka".
       Je?eli opcja jest aktywna, to po zaznaczeniu fragmentu ekranu, zostanie on automatycznie skopiowany do schowka systemu Windows.
      • Dodanie mo?liwo?ci zmiany domy?lnej konwersji plików tekstowych podczas transferu IND$FILE (biblioteka ft3270.dll w wersji 1.4.0.0).
       Konwersja powinna by? zapisana w pliku o nazwie ft3270.cnv i umieszczona w katalogu instalacyjnym emulatora. Plik powinien sk?ada? si? z dwóch sekcji:
       [OUT] - konwersja wychodz?ca
       [IN] - konwersja przychodz?ca
       Konwersje powinny by? zapisane w postaci szesnastkowej, w tablicy 16x16:
       00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
       ...
       F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA FB FC FD FE FF

       Wersja: 2.30z dnia: 2006-09-28
        
      • Dodane funkcjonalno?ci:
      •  
       • Obs?uga Unikodu i zmiana modu?u konwersji
        W emulatorze terminala A-Term Mainframe zosta?a dodana obs?uga Unikodu - mo?liwe jest wy?wietlenie ca?ego zakresu znaków wyst?puj?cych w standardzie utf8 i utf7. W nowej wersji dost?pne s? wszystkie strony kodowe skonfigurowane w systemie Windows. Mo?liwe jest równie? zdefiniowanie w?asnych stron kodowych.
       • Wieloj?zyczny interface programu
        Emulator terminala A-Term zosta? przet?umaczony na j?zyki: angielski i rosyjski. Zmiana bie??cego j?zyka dokonywana jest 'w locie' bez konieczno?ci ponownego uruchamiania programu.
       • Wydruk graficzny
        Strumie? danych trafiaj?cy do drukarki mo?e zosta? wys?any w formacie graficznym, z mo?liwo?ci? podania parametrów wydruku takich jak: rozmiar papieru, wielko?? marginesów itd.
       • Dodano now? emulacj?: 3287-1
        Emulator terminala A-Term Mainframe mo?e pracowa? jako emulator urz?dzenia 3287-1 umo?liwiaj?cego dokonywanie wydruków.
       • Rozszerzono funkcjonalno?? obs?ugi protoko?u IND$FILE
        Mo?liwe jest okre?lenie warto?ci nast?puj?cych parametrów:
        • Format rekordu,
        • D?ugo?? rekordu logicznego,
        • Warto?? alokacji,
        • Jednostki alokacji,
        • Rozmiar bloku.
       • Mapowanie klawiszy myszy
        Ka?dy z klawiszy lub kombinacj? klawiszy i modyfikatorów Shift, Ctrl lub Alt mo?emy zamapowa? na dowoln? sekwencj? znaków.
       • Obs?uga wszystkich czcionek dost?pnych w Windows
        Uprzednie wersje emulatora wy?wietla?y znaki za pomoc? czcionek o sta?ej szeroko?ci - 'monospaced'. W nowej wersji obs?ugiwane s? wszystkie rodzaje czcionek. Poprawiono równie? obs?ug? skalowania czcionek - przy zmianie rozmiaru okna rozmiar czcionki zmieniany jest 'p?ynnie' a nie skokowo.
       • Tryb pe?noekranowy
       • Graficzne rysowanie ramek

        Wersja: 2.201z dnia: 2005-06-02
         
       • Dokonane zmiany:
       •  
        • Poprawiono dzia?anie dolnej listwy klawiszy
        • Dodano mo?liwo?? wyboru koloru zaznaczenia tekstowego

         Wersja: 2.20z dnia: 2005-02-15
          
        • Zmieniono sposób zapisu skryptów (do formatu Visual Basic), dodano obs?ug? API terminala w formacie COM+.
        •  
         Emulator terminala A- Term udost?pnia interfejs COM+ pozwalaj?cy na dost?p do funkcji API za pomoc? programów zewn?trznych (takich jak Excell czy Word). Interfejs COM+ aktywny jest dla emulacji TN3270. Do instalacji A- Term'a do??czona jest biblioteka dynamiczna ATermCom.dll, zawieraj?ca trzy obiekty:
         • ATermCom.Instances,
         • ATermCom.tn3270,
         • ATermCom.Terminal.
         Obiekt Instances umo?liwia zarz?dzanie otwartymi instancjami emulatora terminala A- Term.
         Obiekt tn3270 pozwala na obs?ug? konkretnej sesji nawi?zanej z komputerem Mainframe.
         Obiekt Terminal zarz?dza zachowaniem konkretnego terminala.

         Wi?cej informacji na temat wykorzystania API terminala A-Term Mainframe, oraz przyk?adowe procedury napisane w j?zyku Visual Basic, znajduj? si? w dokumentacji do??czonej do programu.
          
        • Dodano obs?ug? polecenia IND$FILE pozwalaj?cego na przesy?anie plików w emulacji tn3270.
        •  Z poziomu emulacji tn3270 mo?liwy jest transfer plików do i z serwerów mainfram'owych. Transfer oparty jest o protokó? IND$ FILE. Przesy?anie plików mo?e by? wykonywane dla pojedynczego pliku i dla listy plików. Obs?ugiwany jest binarny i tekstowy tryb przesy?ania plików.
          
        • Zmieniono sposób mapowania klawiatury.
        •  W emulatorze terminala A-Term zosta? zmieniony sposób mapowania klawiatury. Mapowanie sekwencji znaków odbywa si? w sposób wizualny, na rysunkach przedstawiaj?cych klawiatury PC i terminala.
          
        • Dodano nowe kroje czcionek.
        •  Do emulatora terminala A-Term zosta?y dodane cztery kroje czcionek bitmapowych, pozwalaj?ce na uzyskanie wysokiej ergonomii pracy. W czcionkach zosta?o dodane 'przekre?lone zero' dla odró?nienia od du?ej litery 'O'. Aby u?ytkowa? nowe czcionki nale?y w menu Konfiguracja | Czcionki wybra? czcionk? A-Term Font 1, A Term Font 2, A-Term Font 3 lub A-Term Font 4.

          Wersja: 2.11z dnia: 2004-02-11
           
         • W emulatorze terminala A-Term Mainframe zosta? dodany parametr pozwalaj?cy na wprowadzanie dowolnych znaków alfanumerycznych w polach numerycznych.
         •  W menu Konfiguracja | Emulacja | TN3270 | Zaawansowane zosta? dodany parametr: Ignoruj numeryczny atrybut pola. Zaznaczenie umo?liwia wprowadzanie dowolnych znaków w polach numerycznych.

           Wersja: 2.10z dnia: 2003-11-25
            
          • Zmieniono sposób dzia?ania funkcji API dla emulatora terminala A-Term Mainframe.
          •  Zmieniono sposób przeszukiwania zawarto?ci ekranu wy?wietlanego w emulatorze terminala A-Term Mainframe przez programy zewn?trzne. W wersjach poprzednich znak pocz?tku pola oznaczany by? przez warto?? 0x00, obecnie jest to 0x20 (spacja).

            Wersja: 2.0z dnia: 2003-08-14
             
           • Premiera nowych programów - Pakietu A-Term Enterprise i emulatora terminala A-Term Mainframe.
           •  Emulator terminala A-Term Mainframe pozwala na zdaln? prac? na komputerach klasy mainframe z wykorzystaniem po??cze? opartych na protokole TCP/IP, korzystaj?c z protoko?u telnet. Emulator A-Term implementuje specyfikacj? terminala: model 3278 oraz 3278-E. Po??czenie mo?liwe jest do uzyskania za pomoc? protoko?u telnet lub rozszerzonego protoko?u telnet (telnet extended).
            Wi?cej informacji o emulatorze A-Term Mainframe mo?na znale?? tutaj.

            Pakiet programów A-Term Enterprise sk?ada si? z:
            • zintegrowanych emulatorów terminala A-Term i A-Term Mainframe,
            • serwera FTP: JT-FTPSrv,
            • klientów FTP: JT-Ftp i Batch FTP.
            Wi?cej informacji o pakiecie programów A-Term Enterprise mo?na znale?? tutaj.

            Copyright © 2013 JT-Soft.