Start
O nas
Kontakt
Nasze programy
Cennik
Download
Pomoc techniczna
Oferta specjalna
Jak kupić
A-Term Secure
A-Term SSL
A-Term PRO
A-Term Enterprise
A-Term
A-Term Mainframe
A-Term DOS
JT-FtpSrv
JT-Ftp
FTPBatch

Zarządzanie produkcją
Drukarz Etykiet
PC Audytor
                                           
Emulator terminala A-Term SSL
Image
Wersja: 2.0
Z dnia: 2011-04-28
Wielkość: 7.0 MB
Licencja: Shareware
Środowisko: Windows 7, Vista, XP, 2003, 2000, NT, Me, 98, 95


Zrzuty z ekranu
Ostatnie zmiany
Cennik

atermssl.exe
atermssl.zip

Cechy programu
 • A-Term SSL posiada prosty i przejrzysty sposb konfiguracji,
 • obs?uga po??cze? z wykrzystaniem bezpiecznego, szyfrowanego protoko?u SSL/TLS
 • parametry po??czenia SSL/TLS:
 • wersja protoko?u: SSL wersja 3 i TLS wersja 1,
 • metody szyfrowania: RSA-AES128-Sha1, RSA-AES256-Sha1, RSA-3Des-Sha1, RSA-Rc4-Md5, RSA-Rc4-Sha1, RSA-DES-Sha1,
 • autenktykacja serwera za pomoc? certyfikatu,
 • opcjonalna autentykacja u?ytytkownika za pomoc? certyfikatu,
 • wszystkie opcje, w tym kontekstowy system pomocy w j?zyku polskim,
 • mo?liwo?? konwersji wszystkich wy?wietlanych znakw,
 • mo?liwo?? pracy w trybie pe?noekranowym (bez widocznych elementw okna),
 • mo?liwo?? korzystania z dowolnej czcionki zainstalowanej w systemie Windows,
 • wbudowane 4 dodatkowe kroje czcionek bitmapowych,
 • p?ynne skalowanie czcionki przy zmianie rozmiaru okna,
 • obs?uga czytnika kodw kreskowych,
 • mo?liwo?? uruchomienia wielu sesji jednocze?nie z r?nymi opcjami konfiguracji,
 • ?atwe administrowanie i przenoszenie konfiguracji na inne komputery,
 • przystosowanie do pracy w systemie Vista przez zapewnienie obs?ugi UAC,
 • mo?liwo?? ograniczenia dost?pu u?ytkownika do opcji konfiguracyjnych (tryb pracy zaawansowany i uproszczony),
 • zaimplementowane emulacje: ANSI, TN3270, TN3270-E, 3278-2, 3278-3, 3278-4, 3278-5, 3287-1,
 • obs?uga makr,
 • udost?pnienie funkcji API,
 • obs?uga protoko?u przesy?ania plikw IND$FILE,
 • obs?uga drukowania:
 • wydruk ekranu,
 • emulacja drukarki typu 3287-1.
 •  
  Opis
  Zapewnienie bezpiecze?stwa i poufno?ci przesy?anych danych nabiera coraz wi?kszego znaczenia. Istniej?ca infrastruktura sieciowa cz?sto nie zapewnia wymaganego poziomu zabezpiecze?. Jednymi z najcz?stszych rodzajw atakw dokonywanych przez w?amywaczy jest pods?uchiwanie informacji przesy?anych w sieci oraz wprowadzanie i modyfikacja przesy?anych danych.
  Emulator terminala A-Term SSL jest klientem protoko?u SSL/TLS. Pozwala na nawi?zywanie bezpiecznych, szyfrowanych po??cze? z wykorzystaniem istniej?cej, niezabezpieczonej infrastruktury sieciowej.
  W emulatorze terminala A-Term SSL zosta?y zaimplementowane metody uwierzytelniania serwera i opcjonalnie - u?ytkownika ko?cowego za pomoc? certyfikatw, co zapewnia jednoznaczn? identyfikacj? nadawcy i odbiorcy.
  Certyfikaty s?u??ce do autentykacji u?ytkownika ko?cowego mog? by? przechowywane na urz?dzeniach kryptograficznych (przyk?adami takich urz?dze? mog? by?: klucz eTokenPRO firmy Aladdin) lub karta multiSIGN firmy CryptoTech.
  Pozosta?e funkcjonalno?ci oprogramowania A-Term SSL s? identyczne z emulatorem terminala A-Term Mainframe.

  Emulator A-Term SSL implementuje specyfikacj? terminali 3278 oraz 3278-E. Po??czenie mo?liwe jest do uzyskania za pomoc? protoko?w telnet lub rozszerzonego protoko?u telnet (telnet extended), opcjonalnie szyfrowanego za pomoc? protoko?u SSL/TLS.

  Posiada rozbudowan? konfiguracj?, pozwalaj?c? na proste i przejrzyste przystosowanie programu do potrzeb najbardziej wymagaj?cych u?ytkownikw. Wszystkie parametry konfiguracyjne przechowywane s? w plikach tekstowych. Dzi?ki temu proste jest przenoszenie ustawie? emulatora na inne komputery. Wystarczy skonfigurowa? emulator na jednym stanowisku i przegra? odpowiednie pliki konfiguracyjne.

  W stosunku do standardowego terminala 3270, okno emulatora wyposa?one jest w szereg udogodnie?, pozwalaj?cych na zwi?kszenie ergonomii pracy o funkcje dost?pne w systemach graficznych firmy Microsoft. Emulator zawiera mi?dzy innymi listw? klawiszy obs?ugiwanych za pomoc? myszki, którym mo?na przyporz?dkowa? dowolne akcje takie jak: kasowanie znaku, s?owa, czyszczenie pól edycyjnych, akcje klawiszy funkcyjnych PF1 - PF24, wywo?anie makropolece? itd.

  Emulator A-Term SSL pozwala na nagrywanie i odtwarzanie sekwencji klawiszy wprowadzanych przez u?ytkownika, umo?liwiaj?c tworzenie makropolece?, zwanych potocznie "makrami". Makra s? przechowywane w formacie VBS w plikach tekstowych, zawieraj?cych standardowe akcje terminala (na przyk?ad SYSREQ, CLREOF, CURSORMOVE) i znaki alfanumeryczne wpisywane z klawiatury. Dzi?ki temu w prosty sposób mo?na dystrybuowa? zdefiniowane przez administratora makra w?ród u?ytkowników ko?cowych.

  A-Term SSL udost?pnia funkcje API , za pomoc? interfejsu COM+, pozwalaj?ce na wykorzystanie mechanizmów emulatora w programach zewn?trznych. Mo?na w prosty sposób udost?pni? informacje znajduj?ce si? na komputerach klasy mainframe innym aplikacjom.

  Emulator terminala A-Term SSL wyposa?ony jest w kontekstowy system pomocy w j?zyku polskim oraz posiada bogat? dokumentacj?.
  Copyright © 2013 JT-Soft.