Start
O nas
Kontakt
Nasze programy
Cennik
Download
Pomoc techniczna
Oferta specjalna
Jak kupi?
A-Term Secure
A-Term SSL
A-Term PRO
A-Term Enterprise
A-Term
A-Term Mainframe
A-Term DOS
JT-FtpSrv
JT-Ftp
FTPBatch

Zarz?dzanie produkcj?
Drukarz Etykiet
PC Audytor
                                           
Emulator terminala A-Term Mainframe
Image
Wersja: 2.5
Z dnia: 2011-04-28
Wielko??: 6.4 MB
Licencja: Shareware
?rodowisko: Windows 7, Vista, XP, 2003, 2000, NT, Me, 98, 95


Zrzuty z ekranu
Ostatnie zmiany
Cennik

atermmain.exe
atermmain.zip

Cechy programu
 • A-Term Mainframe posiada prosty i przejrzysty sposb konfiguracji,
 • wszystkie opcje, w tym kontekstowy system pomocy w j?zyku polskim,
 • mo?liwo?? konwersji wszystkich wy?wietlanych znaków,
 • mo?liwo?? pracy w trybie pe?noekranowym (bez widocznych elementw okna),
 • mo?liwo?? korzystania z dowolnej czcionki zainstalowanej w systemie Windows,
 • wbudowane 4 dodatkowe kroje czcionek bitmapowych,
 • p?ynne skalowanie czcionki przy zmianie rozmiaru okna,
 • obs?uga czytnika kodw kreskowych,
 • mo?liwo?? uruchomienia wielu sesji jednocze?nie z ró?nymi opcjami konfiguracji,
 • ?atwe administrowanie i przenoszenie konfiguracji na inne komputery,
 • przystosowanie do pracy w systemie Vista przez zapewnienie obs?ugi UAC,
 • mo?liwo?? ograniczenia dost?pu u?ytkownika do opcji konfiguracyjnych (tryb pracy zaawansowany i uproszczony),
 • zaimplementowane emulacje: ANSI, TN3270, TN3270-E, 3278-2, 3278-3, 3278-4, 3278-5, 3287-1,
 • obs?uga makr,
 • udost?pnienie funkcji API,
 • obs?uga protoko?u przesy?ania plikw IND$FILE,
 • obs?uga drukowania.
 •  
  Opis
  Jest produktem polskim, uwzgl?dniaj?cym specyficzne wymagania naszego rynku. Pozwala na zdaln? prac? na komputerach klasy mainframe z wykorzystaniem po??cze? opartych na protokole TCP/IP, korzystaj?c z protoko?u telnet.

  Emulator A-Term implementuje specyfikacj? terminali 3278 oraz 3278-E. Po??czenie mo?liwe jest do uzyskania za pomoc? protoko?u telnet lub rozszerzonego protoko?u telnet (telnet extended).

  Posiada rozbudowan? konfiguracj?, pozwalaj?c? na proste i przejrzyste przystosowanie programu do potrzeb najbardziej wymagaj?cych u?ytkowników. Wszystkie parametry konfiguracyjne przechowywane s? w plikach tekstowych. Dzi?ki temu proste jest przenoszenie ustawie? emulatora na inne komputery. Wystarczy skonfigurowa? emulator na jednym stanowisku i przegra? odpowiednie pliki konfiguracyjne.

  W stosunku do standardowego terminala 3270, okno emulatora wyposa?one jest w szereg udogodnie?, pozwalaj?cych na zwi?kszenie ergonomii pracy o funkcje dost?pne w systemach graficznych firmy Microsoft. Emulator zawiera mi?dzy innymi listw? klawiszy obs?ugiwanych za pomoc? myszki, którym mo?na przyporz?dkowa? dowolne akcje takie jak: kasowanie znaku, s?owa, czyszczenie pól edycyjnych, akcje klawiszy funkcyjnych PF1 - PF24, wywo?anie makropolece? itd.

  Emulator A-Term Mainframe pozwala na nagrywanie i odtwarzanie sekwencji klawiszy wprowadzanych przez u?ytkownika, umo?liwiaj?c tworzenie makropolece?, zwanych potocznie "makrami". Makra s? przechowywane w plikach tekstowych, zawieraj?cych standardowe akcje terminala (na przyk?ad SYSREQ, CLREOF, CURSORMOVE) i znaki alfanumeryczne wpisywane z klawiatury. Dzi?ki temu w prosty sposób mo?na dystrybuowa? zdefiniowane przez administratora makra w?ród u?ytkowników ko?cowych.

  A-Term Mainframe udost?pnia funkcje API pozwalaj?ce na wykorzystanie mechanizmów emulatora w programach zewn?trznych. Mo?na w prosty sposób udost?pni? informacje znajduj?ce si? na komputerach klasy mainframe innym aplikacjom. Funkcje API zaimplementowane s? w bibliotece dynamicznej "atermapi.dll", do??czanej do instalacji programu.

  Emulator terminala A-Term Mainframe wyposa?ony jest w kontekstowy system pomocy w j?zyku polskim oraz posiada bogat? dokumentacj?.
  Copyright © 2013 JT-Soft.